Echtscheiding en de aandelen van de eigen B.V.

Als de B.V.-ondernemer is gehuwd in gemeenschap van goederen, zal bij echtscheiding in veel gevallen gebruik gemaakt kunnen worden van de belastingvrije doorschuivingsregeling. Is er sprake van huwelijkse voorwaarden èn heeft de partner-niet ondernemer ook aandelen in bezit, dan is belastingvrije toedeling van de aandelen aan B.V.-ondernemer in beginsel niet mogelijk. Hoe lost u dat op?

Aandelen in de eigen B.V. die behoren tot een gemeenschap van goederen kunnen binnen twee jaar na de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap vrij van inkomstenbelasting worden verdeeld tussen de voormalige echtelieden. Veel ondernemers hebben echter huwelijkse voorwaarden opgesteld, waarbij de aandelen ook juridisch in een bepaalde verdeling op naam staan van de partners. Belastingvrije toedeling van deze aandelen aan de partner die verder wil met de B.V. is dan niet mogelijk nu daarvoor sprake moet zijn van de “verdeling van een huwelijksgemeenschap”.

De oplossing kan in een dergelijk geval worden gevonden door de aandelen alsnog in te brengen in een gemeenschap door middel van (gedeeltelijke) opheffing van de huwelijkse voorwaarden. Daardoor kan de situatie worden gecreëerd dat de aandelen gaan behoren tot een gemeenschap die vatbaar is voor belastingvrije overdracht van de aandelen zoals die door de partijen wordt beoogd. Timing is uiteraard belangrijk bij dergelijke aanpassingen.

Ingeval de verstandhouding tussen partijen aan deze oplossing in de weg staat, rest er niet veel anders dan een fiscaal belaste overdracht van de aandelen door de partner-niet ondernemer. Een belastingaanslag van 25% over de waarde van de aandelen is het gevolg dat hem of haar staat te wachten.

Voor de partner-ondernemer heeft “belaste” overdracht het voordeel dat het overgenomen pakket aandelen fiscaal een hoge verkrijgingsprijs heeft, namelijk de tussen partijen afgesproken prijs.  Tot het bedrag van deze verkrijgingsprijs kan de partner-ondernemer na de overdracht belastingvrij gelden aan de B.V. onttrekken, hetgeen dus een fiscaal voordeel oplevert van 25%.

In de praktijk blijkt men zich vaak niet voldoende bewust van deze fiscale consequenties. Indien hierover geen afspraken worden gemaakt, blijft de niet-ondernemer achter met de brokken (belastingaanslag!), terwijl de ondernemer-partner een interessant fiscaal voordeel kan benutten. Bij een correcte begeleiding dienen dit voor- en nadeel in de financiële afwikkeling te worden betrokken voor een eerlijke en evenwichtige verdeling.

Dit aandachtspunt wordt automatisch gesignaleerd door aan de hand van de ingegeven vermogensverdeling in Juist! Alert-Echtscheiding, slimme software voor de echtscheidingspraktijk. Als echtscheidingsprofessional ook de vermogensafwikkeling voor uw cliënten optimaliseren en fiscale risico’s afdekken? Kijk op www.juistalert-echtscheiding.nl