Juist! Alert-Echtscheiding: Echtscheiding en de complicaties bij verdeling van de woning met onderwaarde

Juist! Alert-Echtscheiding: Echtscheiding en de complicaties bij verdeling van de woning met onderwaarde

Regeling aftrekbaarheid rente restschuld

Ingeval de woning bij verkoop minder oplevert dan (hypotheek) schuld, wordt gesproken van onderwaarde of “onder water staan van de woning”. De restschuld die overblijft na een verkoop van de woning wordt fiscaal behandeld als een lening in box 3. De met deze restschuld samenhangende rente is daarom niet aftrekbaar.

Ten tijde van de crisis op de woningmarkt is een tijdelijke regeling ingesteld waarbij de rente op restschulden na verkoop van de woning gedurende vijftien jaar aftrekbaar is van het inkomen. Deze regeling is echter met ingang van 1 januari 2018 vervallen, zodat betaalde rente i.v.m. restschulden, ontstaan door verkoop of overdracht van de woning na 1 januari 2018, niet meer voor aftrek op het inkomen in aanmerking komen. Voor scheidende stellen heeft deze regeling belangrijke fiscale gevolgen voor de afwikkeling van hun scheiding.

Echtscheiding

Bij de verdeling van een woning met onderwaarde in het kader van echtscheiding is het verstandig goed te kijken naar de fiscale consequenties. In de situatie dat partner 1 het 50%-aandeel in de woning overneemt van partner 2, ontstaat bij partner 2 een restschuld als de woningwaarde lager is dan de eigenwoningschuld. Qua uitwerking in de verdeling betekent deze afwikkeling dat partner 1 een vordering houdt op partner 2 vanwege het onder water staan van de woning. Deze vordering van partij 1 (schuld bij partner 2), vormt voor partner 2 een restschuld, waarvoor geen renteaftrek mogelijk is. Het volgende voorbeeld ter verduidelijking:

Man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De woning is aangekocht voor een bedrag van €350.000 door middel van een (aflossingsvrije) hypotheek. Op het moment van scheiden is de woning nog €300.000 waard, waarbij partijen de woning en hypotheek graag aan de man willen toebedelen. De vrouw blijft het bedrag van haar onderwaarde (€ 25.000) schuldig aan de man en zal dit in de toekomst gaan terugbetalen.

Voor de man zijn de fiscale consequenties als volgt:

  • € 175.000 van de hypotheek valt in box 1 met rente aftrek en zonder aflossingsverplichting. Dit is het aandeel in de hypotheek dat de man reeds had voor de scheiding;
  • € 150.000 van de hypotheek valt in box 1 met rente aftrek als dit deel van de lening wordt omgezet in een lening die volgens de fiscale norm (annuïtair) wordt afgelost.
  • €25.000 van de hypotheek valt in box 3. De man krijgt toebedeeld het 50% aandeel in de woning van de vrouw met een waarde van € 150.000, maar neemt hiervoor een hypotheekdeel over van € 175.000. Het extra deel, ofwel € 25.000, vormt derhalve fiscaal geen lening aangegaan voor de verwerving van een eigen woning.
  •  €25.000, vordering op de vrouw valt in box 3. De schuld bij de vrouw is in feite haar restschuld en valt ook bij haar in box 3. Voor het geval over deze lening bij de man rente is verschuldigd, is deze bij haar niet aftrekbaar.

Aandacht voor de fiscale consequenties bij verdeling van de woning

Besteed aandacht aan de fiscale consequenties van de verdeling van de woning en hypotheek. De niet – aftrekbaarheid van de rente en de noodzakelijke aflossingen op een deel van de hypotheek, raken het besteedbaar inkomen van de overnemende partij. Daarmee hebben zij dus rechtstreeks invloed op mogelijke alimentatie-afspraken.

Daarnaast is het denkbaar dat een andere afwikkeling van het vermogen bij de echtscheiding fiscale nadelen en schade kan voorkomen. Ook het gegeven dat partijen na de echtscheiding alsnog aan elkaar “vast zitten” door middel van de onderlinge schuld/vordering is in de praktijk bezwaarlijk.

Denkbaar zou zijn een route waarbij de restschuld wordt kwijtgescholden (vrijgesteld onder de woningschenkvrijstelling), waartegenover de partner die bevrijd wordt van de schuld genoegen neemt met een lagere alimentatiebedrag. Daarnaast is het wellicht mogelijk bij de verdeling minder vermogen aan de partner met de restschuld toe te delen. In feite “betaalt” de partner op deze wijze haar restschuld door middel van het bij de andere partner laten van vermogenswaarden. Banktegoeden, maar ook lijfrenteverzekeringen of pensioen laten zich hier in beginsel fiscaal prima voor lenen. Einduitkomst is een financieel betere verdeling waarbij u slim gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden. De echtscheidingsfiscalist helpt u bij het fiscaal verantwoord verdelen van het vermogen en slim gebruik maken van de fiscale mogelijkheden bij echtscheiding.

Dit aandachtspunt wordt automatisch gesignaleerd door aan de hand van de ingegeven vermogensverdeling in Juist! Alert-Echtscheiding, slimme software voor de echtscheidingspraktijk. Als echtscheidingsprofessional ook de vermogensafwikkeling voor uw cliënten optimaliseren en fiscale risico’s afdekken? Kijk op www.juistalert-echtscheiding.nl