Lijfrente netto verdelen bij echtscheiding: let op de fiscaliteit!

Indien tot het af te wikkelen vermogen van scheidende partners één of meer lijfrentes behoren, moet goed rekening worden gehouden met de fiscale aspecten van de verdeling van deze lijfrente. Geruisloze verdeling van tot de gemeenschap behorend lijfrentekapitaal is enkel mogelijk door de polissen zodanig te splitsen dat beide partners een gelijk bedrag aan lijfrente-kapitaal krijgen toebedeeld.

 

Worden lijfrentekapitalen ongelijk verdeeld en gecompenseerd in de vermogensverdeling, dan leidt dit tot heffing van inkomstenbelasting bij de gecompenseerde partner en een aftrekpost bij de partner die meer dan zijn of haar aandeel krachtens de gemeenschap van het lijfrentekapitaal krijgt toebedeeld.

Deze afwikkeling kan fiscaal neutraal (netto) ingeval deze plaatsvindt binnen het fiscaal partnerschap. In het jaar waarin een echtscheiding optreedt, kunnen de partners er voor de toerekening van inkomens- en vermogensbestanddelen voor kiezen om gedurende het volle kalenderjaar fiscaal partner te worden c.q. blijven. Maakt men hier gebruik van, dan kan de aftrekpost van de partner die extra lijfrente-kapitaal krijgt toebedeeld, worden toegerekend aan de partner die getroffen wordt met de heffing over de compensatie. Per saldo worden heffing en de aftrek gesaldeerd, zodat de lijfrente praktisch gesproken netto kan worden verdeeld.

Men zie goed dat de gecompenseerde partner fiscaal technisch bij deze afwikkeling wordt bevoordeeld. Hij of zij wordt bevrijd van heffing van inkomstenbelasting door middel van toerekening van een aftrekpost van de andere partner. Deze laatste partner geeft in feite een voordeel weg in de vorm van het bij de ander laten van de aftrekpost!

Correcte verwerking van deze methodiek impliceert derhalve dat tot het te verdelen vermogen ook dit fiscale nadeel, respectievelijk voordeel wordt gerekend. In de correcte vermogensverdeling dient de waarde van de aftrekpost als vordering en het bedrag van de heffing als schuld te worden opgenomen. Kiezen partners voor het verlengde fiscale partnerschap (let op de redactie in het convenant!), dan kunnen belastingvordering en schuld ook in de vermogensverdeling aan de gecompenseerde partij worden toebedeeld. In de aangifte inkomstenbelasting over het jaar van echtscheiding kan hier vervolgens op worden aangesloten en de netto-verwerking worden voltooid.

Kiezen partners niet voor het verlengde fiscale partnerschap, dan behoudt de partner die “extra” lijfrentekapitaal krijgt toebedeeld de aftrek en zal de gecompenseerde partner een aanslag inkomstenbelasting tegemoet kunnen zien. Door het opnemen van fiscale aftrekpost en – heffing, is deze consequentie dan reeds voorzien in de afwikkeling van het vermogen en zijn verdisconteerd in het saldo van de over-/onderbedeling.

Let op: omdat heffing en aftrek accuut optreden, dient u hier niet te werken met een “latente” belastingclaim, maar met een becijfering van het daadwerkelijke voordeel van de aftrek en de daadwerkelijk verschuldigde inkomstenbelasting!

Dit aandachtspunt wordt automatisch gesignaleerd door aan de hand van de ingegeven vermogensverdeling in Juist! Alert-Echtscheiding, slimme software voor de echtscheidingspraktijk. Als echtscheidingsprofessional ook de vermogensafwikkeling voor uw cliënten optimaliseren en fiscale risico’s afdekken? Kijk op www.juistalert-echtscheiding.nl