Oproep: afkoopsom alimentatie op juiste manier berekenen!

Afkoop van alimentatie biedt een mogelijkheid om de maandelijkse partneralimentatieverplichtingen voor het geheel of een gedeelte af te kopen. Psychologisch en fiscaal kan het afkopen van partneralimentatie gewenst zijn, waarbij uiteraard rekening moet worden gehouden met de geldende spelregels.

De praktijk worstelt met de vraag hoe de afkoopsom op zakelijk, verantwoorde wijze berekend moet worden. Juist (echt)scheidingsfiscalisten is in ver gevorderd stadium met de ontwikkeling van een methodiek om op zakelijke, onderbouwde uitgangspunten een correcte afkoopwaarde vast te kunnen stellen. Hierbij zijn wij op zoek naar feedback vanuit de echtscheidingspraktijk en nodigen u van harte uit te reageren.

Belangrijke factoren voor de bepaling van de afkoopwaarde

Afkoop van partneralimentatie komt in de praktijk op twee manieren aan de orde. In de eerste plaats wordt afkoop toegepast door de reguliere (maandelijkse) alimentatiebetalingen om te zetten in een betaling ineens (formele afkoop). Daarnaast komt afkoop voor ingeval de scheidende partijen een bevoordeling in de vermogensafwikkeling wensen weg te strepen tegen alimentatieverplichtingen (materiële  afkoop). Te denken valt aan het toedelen van overwaarde van de woning aan de alimentatiegerechtigde, waarvoor een “korting” wordt toegepast op de te betalen alimentatie. In beide gevallen is het van belang de waarde van de afkoop goed te berekenen omdat hierin een aantal valkuilen zijn te onderkennen.

Formele afkoop

Bij het vaststellen van de afkoopsom zal rekening moeten worden gehouden met rentederving doordat de betaling naar voren wordt gehaald. Daarnaast zal rekening moeten worden gehouden met de situatie dat de alimentatiegerechtigde op enig moment gedurende de alimentatieduur opnieuw gaat samenwonen. Bij een reguliere alimentatie-afspraak zal dat in beginsel tot het staken van de alimentatiebetalingen leiden, zodat het in de rede ligt met deze factor bij het bepalen van de hoogte van de afkoopsom rekening te houden.

Hetzelfde geldt uiteraard voor overlijden van de alimentatiegerechtigde en –plichtige. Ook in dat geval zal dat leiden tot beëindiging van de alimentatiebetalingen. Tot slot spelen kunnen  inkomenswijzigingen in de toekomst een rol spelen bij de vaststelling van de afkoopsom. Deze wijzigingen zouden immers ook bij een reguliere alimentatieverplichting een wijziging in het alimentatiebedrag kunnen betekenen, zodat het voor de hand ligt ook dit facet te verdisconteren in een te bepalen afkoopsom.

Materiële afkoop

Ingeval van een materiële afkoop staat het afkoopbedrag in beginsel vast. Ingeval deze naar de mening van partijen de gehele alimentatieverplichting beslaat is er in beginsel geen probleem. Maar hoe bepaalt u de resterende alimentatieverplichting ingeval de afkoop niet de hele alimentatie bestrijkt? In dat geval zult u moeten weten welk deel van de alimentatieverplichting is afgekocht en belangrijker, welk deel nog resteert (qua hoogte en duur). In feite moet u de “vaststaande” afkoopsom terug rekenen tot een regulier alimentatiebedrag dat hiermee wordt geacht te zijn afgekocht.

Verantwoorde berekening

Juist (echt)scheidingsfiscalisten is bezig met de ontwikkeling van een tool om de afkoopwaarde van partneralimentatie op zakelijke, verantwoorde  wijze vast te kunnen stellen. Niet alleen kan hiermee de afkoopwaarde voor een formele afkoop worden berekend, ook is het mogelijk om aan de hand van de afkoopwaarde te berekenen welke alimentatieverplichtingen nog resteren en op reguliere wijze tussen partijen moeten worden afgewikkeld. Deze laatste toepassingsmogelijkheid stelt cliënten bovendien in staat de alimentatie voor een fiscaal geoptimaliseerd bedrag af te kopen en de resterende verplichtingen op reguliere wijze af te wikkelen.

Van belang zijnde factoren waarmee in de berekeningssystematiek rekening wordt gehouden:

  1. Contante waarde/renteverdiscontering
  2. Hernieuwd samenwonen
  3. Inkomenswijzigingen
  4. Sterftekansen

Juist (echt)scheidingsfiscalisten komt graag in contact met professionals uit de echtscheidingspraktijk die deze problematiek herkennen en feedback willen geven. Neemt u gerust contact met ons op.

Dit aandachtspunt wordt automatisch gesignaleerd door aan de hand van de ingegeven vermogensverdeling in Juist! Alert-Echtscheiding, slimme software voor de echtscheidingspraktijk. Als echtscheidingsprofessional ook de vermogensafwikkeling voor uw cliënten optimaliseren en fiscale risico’s afdekken? Kijk op www.juistalert-echtscheiding.nl