Pensioen

Bij een echtscheiding wordt het pensioen, vaak een fors vermogensbestanddeel, soms verdeeld of afgekocht. Bij onzorgvuldige afspraken kan dit ertoe leiden dat er fiscaal afgerekend moet worden over de waarde van het pensioen. Om goede en haalbare afspraken te kunnen maken moet onder andere duidelijk worden:

  • welke pensioenaanspraken (o.a. nabestaandenpensioen) er zijn opgebouwd tijdens het huwelijk;
  • of er bijzondere afspraken zijn gemaakt over het pensioen in de huwelijkse voorwaarden;
  • of conversie of afkoop van de pensioenrechten een interessante optie is;
  • of het pensioen kan worden afgestort zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen;
  • wat de waarde is van de in de eigen bv opgebouwde pensioenaanspraken.

Pensioen en de fiscus

Het pensioendeel dat de partner van de ondernemer toekomt, wordt in de regel bij voorkeur afgestort bij een verzekeraar. Maar in de praktijk blijkt vaak geen geld beschikbaar te zijn om het pensioen af te storten. Daar komt nog bij dat de in de jaarcijfers opgenomen pensioenvoorziening meestal lager is dan het bedrag dat als gevolg van de echtscheiding moet worden afgestort.

Belangrijke valkuilen zijn:

  • de haalbaarheid om de pensioenvoorziening bij een verzekeraar af te storten;
  • de wijze waarop de pensioenvoorziening berekend wordt;
  • het risico van een forse belastingheffing op het pensioen.
Voorbeeld
Het te verdelen pensioen van meneer heeft een waarde van € 100.000 en er wordt besloten het pensioen niet te verevenen. Mevrouw heeft geen pensioen opgebouwd. Meneer en mevrouw besluiten dat mevrouw gecompenseerd wordt door het spaargeld, ook € 100.000, aan haar toe te bedelen.
Maar deze regeling met mevrouw wordt fiscaal behandeld als een ‘afkoop’ van het pensioen. De consequentie is dat zij belasting zal moeten betalen over het door haar ‘afgekochte’ pensioen, ofwel 50% van € 100.000. Er zijn geen andere afspraken gemaakt ter compensatie, waardoor een enorm fiscaal nadeel ontstaat. Bij een inkomstenbelastingtarief van 52% kan de fiscale schade voor mevrouw oplopen tot ruim € 50.000!

Juiste fiscale instrumenten

Er zijn verschillende fiscale planningsinstrumenten in te zetten om een fiscaal nadeel te vermijden. Maar hiervoor moeten beide partijen bij het maken van de afspraken alle fiscale en financiële consequenties goed in beeld hebben en de afspraken op een juiste manier vastleggen.

Als echtscheidingsfiscalist adviseren wij zorgvuldig van welke fiscale mogelijkheden gebruik kan worden gemaakt. We stellen de benodigde berekeningen van het pensioen in eigen beheer op. Tevens adviseren we u of afstorting haalbaar en/of wenselijk is. Grondige kennis van de mogelijkheden en valkuilen is de expertise van Juist! Echtscheidingsfiscalisten. Neemt u gerust contact op voor nadere informatie.