Rol van de echtscheidingsfiscalist

Een helder en correct antwoord is standaard procedure bij Juist! Echtscheidingsfiscalisten. Indien het vermoeden bestaat dat er achterliggende problematiek is die niet onbesproken mag blijven, zullen we niet nalaten dit aan u te melden. Een aanvaardbare, weloverwogen oplossing voor uw cliënt(en) is altijd onze doelstelling. Enkele rollen die Juist! Echtscheidingsfiscalisten voor u kan vervullen lichten we toe.

Bijstand bij scheiding op tegenspraak

U kunt onze bijstand uiteraard inroepen bij scheidingen op tegenspraak. Deze rol zullen wij slechts accepteren wanneer er sprake is van juridische borging van de belangen van de relatie. Wij adviseren u en de cliënt, maar bekleden niet de positie van belangenbehartiger in het juridische proces. Alle communicatie en de vertaalslag naar het juridische conflict verlopen via u.

Onze expertise ligt op het fiscale en financiële vlak, niet op de procesinhoudelijke kant van een echtscheiding. Deze positionering schept duidelijkheid en waarborgt de positie van u, de cliënt(en) en uiteraard die van Juist! Echtscheidingsfiscalisten.

Financiële begeleiding echtscheiding

Daarnaast wordt bij complexe(re) echtscheidingen vaak een beroep gedaan op onze expertise voor bijstand bij de financiële begeleiding van de scheiding. U kunt dan onder andere denken aan vraagstukken als:

  • waardering/analyse van de onderneming;
  • vaststelling van, of adviseren over het maatgevende ondernemersinkomen ten behoeve van alimentatievraagstukken;
  • vaststellen van, of adviseren over fiscale/financiële consequenties ten aanzien van de woning;
  • vaststellen van, of adviseren over fiscale/financiële consequenties ten aanzien van (levens)verzekeringspolissen;
  • advisering over in eigen beheer opgebouwde pensioenen en het opstellen van de benodigde pensioenberekeningen;
  • verschaffen van inzicht in de financiële positie na de echtscheiding.

De ervaring leert dat inzicht in de diverse financiële consequenties bijdraagt aan de voortgang van het echtscheidingsproces. Dit inzicht stelt partijen in staat om op basis van juiste uitgangspunten met elkaar te onderhandelen en overeenstemming te bereiken.

Het kunnen wegnemen van financiële onzekerheden, door deze op duidelijke en onafhankelijke wijze tijdens het echtscheidingsproces aan de orde te stellen, leidt tot een gedragen overeenstemming waarmee men eerder vrede zal hebben.

Beantwoording fiscale vraagstukken

Tot slot kunt u bij ons terecht voor een adequate beantwoording van kleine of grotere fiscale vraagstukken waarmee u binnen uw praktijk wordt geconfronteerd.